امروز یک روز نهایت خاص و پر بهاست که تفاهمنامه یی میان اداره رهبری و تقویه زنان ،WELو اداره UPFA/WFWP/UNQLD Dمحلی ملل متحد در شهر کوینزلند استرالیا به امضا رسید. این تفاهمنامه به منظور رسمی شدن این ادارات برای پیاده ساختن فرهنگ صلح و در ارامش زیستن به امضا رسیده است و من منحیث رییس و بنیان گذار اداره ی رهبری و تقویت زنان با افتخار از این تفاهمنامه حمایت و پشتیبانی ام را اعلام می کنم.
از همه مهمتر این است که اذهان عامه را از طریق پيشرفت و انکشاف اجتماعی و انسانی برای دفاع از صلح اماده نموده تا صلح پایدار و دایمی نه تنها در استرالیا بلکه در همه جهان به خصوص در کشور مادری ام افغانستان که فعلا از همه بیشتر نیاز به صلح دارد، بر قرار گردد.

Today is not just a normal Wednesday, but a very special moment for Women Empowerment and Leadership (WEL).
As Director and Founder, I proudly announce the signing of the MOU today, Aug 07; between WEL, The Universal Peace Federation (UPFA), The Women’s Federation for World Peace (WFWP), and The United Nations Queensland Division. This MOU is to formalize and deepen the partnership between these three organizations, further empower, and spread the culture of peace and harmony around the world. I believe it is paramount to construct in minds of every individual, the defence of peace, through social progress and human development in order to secure sustainable peace not just in Australia but around the world. ?

This is especially necessary in a country like Afghanistan, my home motherland, which is suffering the most right now.??

Stay tuned for more projects to be announced. ???